Voorwaarden Solex verhuur in de Hof van Twente “Twentsche Haagje” ( hierna te noemen “TH”)

Art. 1
Huurder verklaart schriftelijk dat alle personen die in zijn groep rijden, kennis hebben genomen van de verhuurvoorwaarden.

Art.2
Solexverhuur TH levert u een Solex in perfecte staat. U wordt geacht dit zelf te hebben vastgesteld.
De Solex dient in dezelfde perfecte staat te worden ingeleverd na de tocht. Er dient een borgsom te worden betaald voor aanvang van de tocht. Als de Solex in dezelfde perfecte staat weer wordt ingeleverd krijgt u die retour.
De borgsom bedraagt voor verhuur € 50 per Solex met een maximum van € 300,-

Art.3
Voor alle schade ten gevolge van diefstal of elke andere schade ongeacht hoe deze is veroorzaakt of toegebracht aan de Solex is de huurder aansprakelijk. Ongeacht of dit door toedoen van de huurder of door derden is veroorzaakt.
De huurder zal alle daaruit voortvloeiende kosten en/of kosten van vervanging, waarin begrepen de kosten voor arbeidsloon alsmede beschadigde onderdelen contant aan Solexverhuur TH uiterlijk voldoen op de overeen gekomen inleverdatum van de Solex. Solexverhuur TH is ten allen tijde gerechtigd eventuele schade te verrekenen met de gestorte waarborgsom. Onverminderd het recht van TH op aanvullende vergoeding schade.

Art.4
Rijden op de Solex is alleen toegestaan als u in bezit bent van een geldig bromfiets-/motor- of autorijbewijs. Uiteraard worden huurder en medehuurders geacht zich op weg te begeven met inachtneming van de landelijk wettelijk van toepassing zijnde verkeersregels.
Alcoholgebruik is niet toegestaan, bedenk dat u daarmee een beroep op uw eigen WA verzekering en de WA verzekering die u geniet tijdens het besturen van de Solex in gevaar brengt . Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle aansprakelijkheid voor alle schade die huurder en medehuurder aan zichzelf en/of derden toebrengen. De verhuurder TH is hiervan volledig gevrijwaard.

Art.5
Solexverhuur TH is ten allen tijde gerechtigd om bij vermeend misbruik van de Solex deze in te nemen.

Art.6
In geval van diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de Solex daar deze eventuele schade door TH niet verzekerd kan worden. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Art.7
De huurder zal zich als een goed beheerder de hem verhuurde Solex verzorgen en deze ook dienovereenkomstig behandelen. Rijden onder invloed van drugs, alcohol of medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is niet toegestaan. Van of tegen trottoirbanden rijden is verboden. Solex is geen crossbrommertje, dus niet over zandpaden rijden of tegen elkaar botsen. De Solex is een eenmansbrommertje en niet geschikt om meerdere volwassen op te vervoeren. Er is een maximum toelaatbaar gewicht, 110 KG .

Art.8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of in gebruik af te staan of de rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Art.9
U bent als bestuurder van de Solex in de zin van het wegenverkeersreglement en verkeerswetten WA verzekerd. Berijden en besturen van de Solex gebeurt geheel op eigen risico.
U rijdt op een brommertje. Oliespetters ed zijn mogelijk, kom derhalve niet in uw “zondagse pak” op de Solex rijden. Solexverhuur TH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en of goederen.

Art.10
Wilt u de Solex langer huren dan de overeengekomen periode dan dit gaarne tijdig melden. Voor overschrijding van de huurperiode geldt per afgerond kwartier een tarief van 2,50€

Art.11
Bij reservering wordt u een huurovereenkomst toegezonden welk we graag zo spoedig mogelijk ivm tijdig reserveren van uw Solex retour ontvangen. Bij reservering dient 10 % van het overeengekomen bedrag voor de huurovereenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt op reknr 1027.01.830 RABO bank tnv Solex verhuur Hof van Twente
De reservering is van kracht na ontvangst van de 10 %

Art. 12
Indien een tocht door huurder wordt geannuleerd dient dit tenminste 4 weken voor aanvang van de tocht te gebeuren. De huurder is 10 % van de huursom verschuldigd. Dit bedrag wordt weliswaar in rekening gebracht maar gaat niet verloren, het bedrag blijft in depot staan en is te verrekenen bij een volgende Solextour.
Voor gereserveerde Solexen waarvan op de dag van de tour geen gebruik wordt gemaakt, is de helft van de huurprijs verschuldigd. Dit is echter niet van toepassing als u ons daarvan tot 24 uur van te voren op de hoogte brengt.

Art.13
Bij afhalen van de Solexen dienen u en uw medehuurders zich te legitimeren, u dient uw rijbewijs, bromfietsrijbewijs te overleggen anders mag u niet rijden.

Art. 14
Als onder bepaalde weersomstandigheden de veiligheid in het geding komt,- zulks naar oordeel van de verhuurder-, heeft deze het recht de tocht zonder kosten wederzijds te annuleren.
Verhuur is dagelijks vanaf 10.00 uur. De Solexen worden per dagdeel verhuurd tenzij anders overeengekomen. In de regel wordt een huurperiode van 2 1/2 uur als dagdeel aangemerkt. Prijzen per dagdeel € 32,50 inclusief koffie/ thee met krentenwegge bij ontvangst Bijkomend de bedragen voor een picknick, BBQ of andere horeca, prijs afhankelijk van het arrangement.
De Solexverhuur is inclusief brandstof en de WA verzekering zoals die wettelijk verplicht is voor deelname aan het verkeer met een bromfiets.

 

Huurvoorwaarden vastgesteld en van toepassing miv 26 mei 2011

Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex